• Ziekmelding en verlof

Ziekmelding of verlof

Uiteraard kan uw zoon of dochter ziek worden. Thuis of op school. Dan is het belangrijk dat even gemeld wordt. Ook als uw kind om bijzondere redenen niet naar school kan komen, is het nodig dit te melden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een trouwerij van (naaste) familieleden, open dagen van vervolgopleidingen of vakantie buiten de schoolvakanties. Het Gemini College hanteert hiervoor vaste regels, die wij in overleg met de leerplichtconsulent van uw gemeente moeten hanteren.

Ziek- en betermelding

Is uw zoon of dochter ziek of kan hij/zij om een andere reden niet naar school komen? Meld dit dan tussen 7.30 en 8.30 uur bij de receptie van de school. De receptie is te bereiken via (0180) 48 69 99.

Wordt uw kind onder schooltijd ziek? Dan moet uw kind zich even bij de afdelingsassistente afmelden.

Is uw kind weer beter? Dan kunt u het formulier ‘Betermelding’ invullen en ondertekenen. Het ingevulde formulier kan uw zoon of dochter inleveren bij de afdelingsassistente.

Kort verlof

Heeft u of uw kind bijzondere redenen waarvoor kort verlof van school nodig is? Dan kunt u dit schriftelijk, ondertekend én minstens een week van tevoren bij de afdelingsmanager aanvragen. Is de reden van het verlof of afwezigheid onbekend, dan nemen we contact met u op.

Extra verlof buiten de schoolvakanties

In principe kan uw kind alleen tijdens schoolvakanties met vakantie. Extra verlof buiten de schoolvakanties is mogelijk, maar alleen in de volgende gevallen en minstens één maand van tevoren schriftelijk aangevraagd bij de afdelingsmanager. Het formulier hiervoor kan uw zoon of dochter afhalen bij de afdelingsassistent. Extra verlof kan alleen aangevraagd worden in onderstaande gevallen:

  • Verplicht vakantieverlof buiten vakanties. U of uw partner moet van de werkgever verplicht vakantieverlof opnemen buiten de vastgestelde vakanties om. U moet hiervoor een werkgeversverklaring overleggen, waarin de noodzaak staat aangegeven.
  • Op uitdrukkelijk medisch advies is het opnemen van vakantie mogelijk. U moet hiervoor een met redenen omklede doktersverklaring overleggen.

Ongeoorloofd verzuim

Wij zijn verplicht absentie te registreren. Als u geen vrijstelling van schoolbezoek heeft aangevraagd of als dit niet is aan u is toegekend, dan wordt het wegblijven beschouwd als ongeoorloofd schoolverzuim. In die gevallen is de leerplichtambtenaar bevoegd een proces-verbaal op te maken.