• 2-Jarige Brugperiode

  De tijd en ruimte om je talenten te ontwikkelen en kijken welke opleiding daarbij past

Waarom kiezen voor een 2-jarige brugperiode?

De voordelen, de structuur, de uitgangspunten en de leerdoelen

Het juiste opleidingsniveau

Een 2-jarige brugperiode voor uw kind betekent een betere aansluiting op de basisschool. Hiermee krijgt uw kind door een gerichte aanpak meer kans, tijd en ruimte om te ontdekken wat zijn of haar talenten en vaardigheden zijn en welk opleidingsniveau daarbij het beste past. Met deze 2-jarige brugperiode zorgen wij ervoor dat uw kind op het juiste opleidingsniveau terecht komt. Dit heeft een aantal voordelen:

 • Een natuurlijke overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, zonder al direct te moeten kiezen voor een specifiek opleidingsniveau.
 • De 2-jarige brugperiode vergroot de kansen op een succesvolle schoolloopbaan.
 • De 2-jarige brugperiode draagt bij aan behalen van het diploma passend bij de capaciteiten van uw kind.
 • In de brugklas besteden we aandacht aan de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

Wat is de structuur van een 2-jarige brugperiode naar diploma?

Van TL naar VWO

De 2-jarige brugperiode betekent niet alleen dat uw kind meer tijd en ruimte heeft om te ontwikkelen maar ook om een diploma te halen die past bij het niveau van uw kind. Zo kan het zijn dat het schooladvies van uw kind lager is dan waar hij of zij uiteindelijk na 2 jaar in terecht komt. Of is het mogelijk dat uw kind van TL/HAVO kan opstromen naar 3 VWO. Onderstaand een schema van de structuur.

Wat zijn de uitgangspunten voor de 2-jarige brugperiode?

Alle kinderen zijn verschillend

Elk kind heeft eigen en unieke talenten en blinkt in meer of mindere maten uit in specifieke schoolvakken. Zo kan het ene kind meer talent hebben voor talen terwijl het andere kind sneller wiskunde onder de knie heeft. Omdat wij ervan uitgaan dat alle kinderen verschillend zijn hanteren wij een aantal uitgangspunten die van belang zijn voor de tweejarige brugperiode:

♦ Uw kind leert actief

Actief leren betekent dat we uitgaan van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Door een actief aanbod van leeractiviteiten binnen een bepaald onderwerp of thema is uw kind beter in staat te begrijpen en te onthouden wat ze leert. Kenmerkend hiervoor is bovendien de positieve interactie tussen leerkracht en kind en tussen de kinderen onderling.

♦ Uw kind leert samen met anderen

Het samen leren en werken biedt mogelijkheden tot het ontwikkelen en uitbreiden van sociale en communicatieve vaardigheden. Daarnaast kan het leiden tot reële oefensituaties in het leren erkennen van en leren omgaan met verschillen tussen mensen.

♦ Uw kind leert in samenhang

Het is voor kinderen soms moeilijk de samenhang te zien tussen de verschillende vakken in het voortgezet onderwijs. ‘Leren in samenhang’ betekent onder andere dat leerkrachten de verbanden tussen de inhoud uit de verschillende vakken en leergebieden aanbrengen.

♦ Uw kind leert wat de mogelijkheden zijn binnen de eigen talenten

We geven uw kind zicht op de mogelijkheden voor een verdere (school)loopbaan, de eigen talenten, de kenmerken van verschillende soorten arbeid (beroepen) en op de samenleving waarin uw kind leeft. Onderwijs met een oriënterend karakter betekent leren keuzes te maken tussen de mogelijkheden die uw kind door verkenning ontdekt. Uw kind toetst deze mogelijkheden aan de eigen interesses en ambities.

♦ Uw kind leert in een doorlopende leerlijn

Wij maken gebruik van een doorlopende leerlijn van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en van onderbouw naar bovenbouw. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat de verschillen zo klein mogelijk worden gemaakt. Duidelijke overgangen bieden uw kind ook sterke mogelijkheden tot bewust ervaren van groei. Onderwijs en begeleiding zijn erop gericht uw kind zo goed mogelijk te begeleiden bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de groei-ervaring voor uw kind tot een positieve te maken.

Wat leert uw kind in de 2-jarige brugperiode?

 • Alle leerdoelen (wat moet je kennen en kunnen) die horen bij niveau en leerjaar. Deze komen aan de orde in boek, methode, lesbrieven, digitale leeromgeving, etc, etc.
 • het ontwikkelen van procesvaardigheden zoals:
 •    samenwerken/communiceren
 •    zelfstandig werken
 • ict-gebruik (laptop, internet,…)
 • oplossingen bedenken, nieuwe aanpak ontwikkelen
 • reflecteren, wat heb ik geleerd en hoe heb ik geleerd, hoe kijk ik naar mijzelf
 • feedback ontvangen, wat vindt de omgeving van mij
 • evalueren, wat ging goed en waarom, wat ging (nog) niet goed en hoe doe ik dat beter
 • onthouden, informatie herinneren, herkennen, beschrijven
 • begrijpen, interpreteren, uitleggen, samenvatten
 • toepassen, gebruiken, uitvoeren, in andere situaties gebruiken
 • analyseren, onderzoeken, verbanden en relaties vinden, vergelijken
 • evalueren, beoordelen, bekritiseren, controleren, verantwoorden van opvattingSave
 • creëren, ontwerpen, produceren, plannen, uitvinden, nieuwe gezichtspunten formuleren

Hoe monitoren we de voortgang van de ontwikkeling in de 2-jarige brugperiode?

Om de kansen op een succesvolle schoolloopbaan verder te vergroten houden wij voortdurend een vinger aan de pols door:

 • Resultaten op (voortgangs)toetsen. Dit zijn toetsen die dus na afloop van een bepaalde periode of onderwijsinhoud iets zeggen over de mate van beheersing van deze specifieke inhoud.
 • Formatieve toetsen waarbij kind en docent informatie krijgen over het inzetten en ontwikkelen van vaardigheden. Deze toetsen zullen vaak het kenmerk hebben van een ‘grotere’ opdracht die b.v. leidt tot een presentatie, product, werkstuk, etc. Ook formatieve toetsen kunnen ‘becijferd’ worden maar dan zal de totstandkoming van dit cijfer bestaan uit beoordelingen op verschillende onderdelen. Het gebruik van en inzet van de geleerde vaardigheden leveren een woordelijke rapportage op. Het niveau wordt mede bepaald door het beoordelen van vaardigheden als analyseren, evalueren en creëren.
 • Meerdere malen per jaar zal een rapportage worden besproken met u en uw kind waarbij naast de ontwikkeling van uw kind ook het oorspronkelijk niveau en het advies van de basisschool aan de orde komt. Dit gebruiken wij als referentie om te kijken waar uw kind staat. In de tweede helft van het tweede leerjaar zal het concrete uitstroomniveau van klas 3 aan de orde zijn.